Home

Gereformeerde Gemeente Elspeet

Live luisteren…

Deze verbinding werkt alleen tijdens kerktijden. Voor meer informatie zie : Kerktijden.nl

Nadat u gekozen hebt voor afspelen, duurt het even voordat u iets hoort.

 

Een alternatieve niet beveiligde link als bovenstaande player niet werkt, http://live2.ggelspeet.nl/


Elspeet 16 november 2020

Wijkindeling Kerkdiensten

Met de wijkindelingen hebben we telkens als eerste gezocht naar een evenwichtige verdeling van de zondagse diensten. Om die reden zit er een logische volgorde in de zondagse diensten en een afzonderlijke volgorde in de overige diensten. Terecht is opgemerkt dat daarmee de verdeling tussen lees- en preekdiensten per wijk niet in evenwicht is. Daarom hebben we het schema herzien.

Onderstaand schema –onder voorbehoud van geldende RIVM maatregelen- voorziet erin dat in de periode van zondag 18 oktober 2020 t/m zondag 3 januari 2021 negen of tien diensten per wijk gepland zijn.  Van die diensten zijn er 6 of 7 preekdiensten D.V.         

 • Zorgmedewerkers die vanwege hun werk de dienst waarop ze aan de beurt zijn niet kunnen bezoeken, hebben de mogelijkheid een andere dienst op diezelfde dag bij te wonen.
 • De twee wijken die op de betreffende zondag of 1e kerstdag niet naar de kerk kunnen komen, zijn tijdens de ochtend- of avonddienst welkom in De Nachtegaal. Van harte bevelen wij het meeluisteren vanuit De Nachtegaal aan. Het versterkt het kerkelijke besef en het op Gods dag opgaan naar de onderlinge samenkomst. 

 

Woensdag 18 november

19.30 uur Ds van Manen

Wijk 1 + Wijk 4

Zondag 22 november

10.00 uur Leesdienst

Wijk 2

15.00 uur Leesdienst

Wijk 3

18.30 uur Leesdienst

Wijk 4

Zondag 29 november

10.00 uur Ds van Manen

Wijk 5

15.00 uur Ds van Manen

Wijk 1

18.30 uur Ds van Manen

Wijk 2

Zondag 6 december

10.00 uur Ds van Manen

Wijk 3

15.00 uur Leesdienst

Wijk 5

18.30 uur Ds van Manen

Wijk 4

Zondag 13 december

10.00 uur Ds van Manen

Wijk 2

15.00 uur Leesdienst

Wijk 1

18.30 uur Ds van Manen

Wijk 3

Zondag 20 december

10.00 uur Ds van Manen

Wijk 4

15.00 uur Ds van Manen

Wijk 5

18.30 uur Ds van Manen

Wijk 1

Vrijdag 25 december

10.00 uur Ds van Manen

Wijk 3

15.00 uur Leesdienst

Wijk 5

18.30 uur Ds van Manen

Wijk 4

Zaterdag 26 december

10.00 uur Ds van Manen

Wijk 1

Zondag 27 december

10.00 uur Leesdienst

Wijk 2

15.00 uur Leesdienst

Wijk 3

18.30 uur Leesdienst

Wijk 4

Donderdag 31 december

19.00 uur Ds van Manen

Wijk 2

Vrijdag 1 januari

10.00 uur Ds van Manen

Wijk 3

Zondag 3 januari

10.00 uur Ds van Manen

Wijk 5

15.00 uur Leesdienst

Wijk 1

18.30 uur Ds van Manen

Wijk 2

 


Elspeet 07 november 2020

Geliefde gemeente,  

Het blijft voor ons als kerkenraad een worsteling dat niet alle gemeenteleden elke zondag in ieder geval één keer naar de kerk kunnen komen.  

Op basis van positieve ervaringen van leden die afgelopen woensdagochtend de dankdagdienst vanuit de Nachtegaal hebben bijgewoond, hebben we besloten om vanaf morgen  (zondag 8 november) de twee wijken die op de betreffende zondag niet naar de kerk kunnen komen, de gelegenheid te bieden om de ochtend- of avonddienst vanuit de Nachtegaal mee te luisteren. 

Vooralsnog is aanmelden niet nodig; u kunt zich naar keuze ‘s morgens of ‘s avonds melden bij de hoofdingang van de Nachtegaal.  Twee dienstdoende ambtsdragers hopen ook in de Nachtegaal aanwezig te zijn.  

Van harte bevelen wij deze mogelijkheid aan.  Het versterkt het kerkelijke besef en het op Gods dag opgaan naar de onderlinge samenkomst. 

Wij wensen u een gezegende zondag.

De kerkenraad.


 

Elspeet, 17 oktober 2020

Geliefde gemeente,

Zoals wij u in onze vorige brief hebben meegedeeld, bekijken we als kerkenraad van week tot week hoe de situatie rond Corona en kerkgang zich ontwikkelt. Bij wijzigingen in de kerkgang zullen wij u hierover informeren. Om deze reden sturen wij u hierbij deze nieuwe brief.

De kerkenraad heeft besloten tot de volgende wijzigingen:

 • Het aantal kerkgangers wordt verder afgeschaald. Van de originele indeling van de gemeente in 3 groepen schalen we nu verder terug naar 5 groepen (= de 5 huidige wijken).
 • De zitafstand tot huishoudens in de kerk wordt vergroot door vanaf nu steeds 2 banken leeg te laten tussen de banken die gebruikt worden.

Verder blijft, zoals al besloten was, het zingen beperkt tot de voorste banken. Het beleid rondom mondkapjes blijft gehandhaafd (dus bij binnenkomst en het verlaten van de kerk een mondkapje dragen). Na de dienst nemen we ruim de tijd om de kerk te verlaten, zodat u goed kunt voldoen aan de afstanden tot elkaar. Geef elkaar goed de ruimte. Let hierbij ook op het verbod van de overheid om niet met meer dan 3 personen (anders dan een huisgezin) bij elkaar te lopen of te staan. Dit geldt voor de openbare weg, maar ook voor het kerkplein. Ook de formulieren blijven gehandhaafd.

De samenkomsten van de verenigingen die gericht zijn op de volwassenen (Elad, vrouwenvereniging, moedergroepen, bovenstemgroep) gaan tot nader order niet door. Het verenigingswerk gericht op onze jongeren (JV+12, +14, +16, kinderkoor) gaat wel gewoon door, zij het met wat organisatorische aanpassingen die meegedeeld zijn aan de besturen. Ook de catechisaties gaan gewoon door.

In de afgelopen week hebben we gezien en gehoord dat de overheid sterk aan het terugschalen is. De minister-president gaf aan dat de oorzaak hiervoor mede ligt in het onvoldoende handhaven van de afstanden in de afgelopen maanden. Daarnaast hebben ook onze deputaten ons voorzien van adviezen. Ook is de situatie zoals die in ons dorp en binnen de gemeente is, meegenomen. Uiteindelijk hebben we op basis hiervan het bovengenoemde besluit genomen en zijn we van mening dat we hiermee technisch gezien verantwoord handelen. Maar ook met het besef dat dit genomen besluit volgende week mogelijk weer aangepast moet worden. Wanneer de situatie plaatselijk ernstiger wordt, dan zullen we wellicht nog verder moeten afschalen. Het kabinet hamert erop dat 1,5 meter afstand en handen wassen de kern vormen in het tegengaan van de besmettingen. Laten we dit in de kerk dan ook nauwgezet handhaven. Vandaar ook ons besluit een extra lege bank toe te voegen. Voor de afstanden tussen de huishoudens in de zelfde bank 3 tot 4 stippen aanhouden (kinderen <12 jaar uitgezonderd). 

We vernemen dat er gemeenteleden zijn die op de knieën liggen om te vragen of de Heere de toch al beperkte kerkgang niet verder wil wegnemen. Dat is de plaats die we met z’n allen moeten zoeken. Daartoe wil de kerkenraad dan ook een ieder opwekken. Nehemia, een kind van God met veel ontvangen genade, lag op zijn knieën en beleed “wij hebben het ganselijk tegen U verdorven” (Neh. 1: 6,7). Hij eigende de schuld van de omstandigheden zich toe. Maar mocht toen ook de Heere in alle ootmoed vragen om aan Zijn Woord te gedenken (vers 8 en 9) dat Hij na bekering Zijn volk weer terug zal brengen tot de woonplaats van Zijn Naam. Gemeente, bekeert u. Dan zullen er wonderen geschieden bij de Heere vandaan.

We wensen u een gezegende zondag.

Uw kerkenraad

In de planning is de zondag als aparte dag genomen. Deze tellen we steeds door zodat uiteindelijk iedereen even vaak op zondagen naar de kerk kan gaan. Met de weekdiensten (en ook dus ook dankdag) zijn we verder gegaan waar we in augustus geëindigd zijn.

 


Elspeet, 10 oktober 2020

Geliefde gemeente,

Voor D.V. aanstaande zondag 11 oktober heeft de kerkenraad het volgende besloten:

– Het aantal kerkgangers waarmee we de laatste weken samenkwamen gaan we substantieel afschalen door de gemeente te gaan verdelen in 4 wijken. Daarmee wordt de onderlinge afstand tussen huishoudens ruimer dan voorheen.

– Om de aantallen in de hand te houden hebben we besloten om voorlopig ons te beperken tot uitsluitend de aangewezen wijk per dienst.  De regel die we voorheen hanteerden m.b.t. oppasouders en mensen die in de zorg werken, komt hiermee te vervallen.

– Uitsluitend de mensen op de voorste banken gaan zingen. Voor de voorste banken is een grote lege ruimte met voldoende ventilatie. De anderen kunnen dan meelezen.

– De derde dienst gaat deze zondag ook gewoon door.

– Om te voorkomen dat rondom de kerk verschillende mensenstromen door elkaar gaan lopen, zullen uitsluitend de twee ingangen, ook als uitgangen dienen. We nemen wat meer tijd om de kerk te verlaten zodat de kerkgangers meer gespreid worden op het plein en op de straat. Dat betekent dat u na het einde van de dienst weer kunt gaan zitten totdat de koster uw bank aanwijst om de kerk te verlaten.

– U wordt geadviseerd een mondkapje op te zetten (vanaf 12 jaar) bij de ingang van de kerk totdat u op uw zitplaats bent. Zit u eenmaal dan mag het weer af. Bij het verlaten van de kerk geldt dit ook.    

Een schema met de nieuwe wijkindeling treft u als bijlage aan.

Ongetwijfeld hebt u deze week de discussies in de politiek gevolgd. Afgelopen maandag was er bij de kerkenraad een sterk gevoel dat het advies van minister Grapperhaus een politiek advies was, gebaseerd op gekleurde beeldvorming in de media. Maar niet gebaseerd op het niet naleven van de RIVM-regels of extra risico’s binnen de kerken. Daarnaast werd er wel ontheffing verleend aan vele theaters om maatwerk boven de 30 personen te gaan leveren. Dat gaf veel onbegrip, maar ook verdriet. 

Sinds maandag zien we wel dat in ons land het aantal positief geteste personen iedere dag sterk aan het stijgen is. Ook onze veiligheidsregio is van niveau 1 (waakzaam) naar niveau 2 (zorgelijk) verschoven. We zien in de gemeente Nunspeet het aantal besmettingen ook verder toenemen.

Afhankelijk hoe een en ander de komende weken gaat verlopen, blijven we zoeken naar een verantwoorde vorm van maatwerk in het bezoeken van kerkdiensten. Hierbij laten wij ons mede leiden door de adviezen van onze deputaten.

Er liggen een aantal afwegingen onder ons besluit. Allereerst de grote waarde van het samenkomen als gemeente in de kerk onder de bediening van het Woord. De weg die de Heere bij uitstek gebruikt om zijn Koninkrijk uit te breiden. Een zaak van levensbelang!

Daarnaast het belang dat we elkaar als gemeente, en zeker ook met onze jongeren, vasthouden. Zeker in tijden van zorg. Om samen ook de noden voor Gods aangezicht te brengen.

De combinatie van de grootte van het gebouw, het aantal zitplaatsen en de forse ventilatiecapaciteit die aanwezig is, maken het dat we ook van uit de technische kant bezien verantwoord gebruik kunnen maken van ons kerkgebouw in de huidige omstandigheden.

We hebben gezien in de afgelopen tijd dat de gemeente zorgvuldig met de regels omgaat. Dat geeft daarom ook aanleiding om niet extra laag te gaan zitten in aantallen.   

Bovendien is het advies van de minister, voor zover wij weten, niet ingegeven door nieuwe wetenschappelijke feiten of het veronachtzamen van de RIVM-regels. Dit wordt wat ons betreft nog eens bevestigd doordat diverse theaters in onze veiligheidsregio heel recent nog een ontheffing hebben gekregen voor (veel) meer bezoekers dan de gestelde 30.

Wel moeten we ook oog hebben voor de veranderende besmettingsgraad. Zowel landelijk als plaatselijk. Wekelijks zullen we ons afvragen of we aanpassingen moeten maken.

Als kerken onderling in ons dorp proberen we min of meer vergelijkbaar beleid te hanteren, wel passend bij de eigenheid van iedere gemeente.      

Toen de kerkbode gedrukt werd, speelde deze discussie nog niet. Leest u nog wel even de informatie die er staat bij het kopje “Kerkdiensten” door. Het spreekt voor zich dat die planning in de kerkbode nu is vervallen!

Indien we bezoek krijgen van de media, roepen wij u op niet zelf in gesprek te gaan. Behandel de media vriendelijk en respectvol en verwijs in alle rust naar de kerkenraad die de woordvoering dan op zich neemt.   

Het is voor ons niet gemakkelijk de weg te vinden en de verschillende standpunten af te wegen die er zijn. We proberen in opzien tot de Heere onze weg te gaan. Neemt u de kerkenraad mee in uw gebeden met de vraag of de Heere ons leiden wil en wijsheid wil geven?

Gemeente, de regering doet ons geloven dat de corona over ons heerst. Samen moeten we die vijand bestrijden en ten onder brengen. Alleen samen lukt dat…. Maar het is de Heere die regeert. Hij doet wat Hem behaagt. Vestig uw oog op Hem. Ook al vervult uw hart zich misschien met zorg en angst, Hij is machtiger dan wat tegen ons is. Verwacht het niet van mensen. Spreuken 29:25 zegt: “De siddering des mensen legt een strik; maar die op den Heere vertrouwt, zal in een hoog vertrek gesteld worden”. Wij moeten wel onze verantwoordelijkheid nemen, ons gezond verstand gebruiken en de middelen waarnemen. Maar met het oog op Hem gericht.

We wensen u een gezegende zondag.

Uw kerkenraad

 


Geliefde gemeente,

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus hebben wij, zoals u allen weet, besloten om voorlopig niet in de kerk te collecteren. De giften kunnen per bank overgemaakt worden en we zijn verwonderd dat er zo trouw en ruimhartig gegeven wordt. Het totaal aan inkomsten voor zowel de kerk als de diaconie is zelfs wat hoger dan we gewend waren. Na de Heere onze hartelijke dank daarvoor.

Omdat we op dit moment niet in de kerk kunnen collecteren, hebben we als kerkenraad besloten om per 1 september naast het overmaken per bank ook gebruik te maken van de mogelijkheid om  digitaal te collecteren. Dit wil zeggen dat er op de site van onze gemeente een link geplaatst is, waarmee digitaal een formulier ingevuld kan worden om zo voor de verschillende collecten geld over te maken via het Ideal betaalsysteem.

Voordelen hiervan zijn:

 1. Het is anoniem. Op het bankafschrift van de kerk is niet te zien wie de gever is. (Er bestaat wel een mogelijkheid om een overzicht van de giften op te vragen; dit zal in de praktijk alleen nodig zijn als er een fout vermoed wordt of wanneer bijvoorbeeld de belastingdienst hier om vraagt).
 2. Het kan snel en eenvoudig gedaan worden.
 3. Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.
 4. U kunt een machtiging aanmaken om uw collecten en/of giften automatisch over te laten maken in een wekelijkse of maandelijkse periode.
 5. Voor de penningmeesters bespaart het tijd, omdat niet elk bedrag afzonderlijk afgeboekt hoeft te worden. Dit verkleint de kans op fouten.

Een nadeel is dat het 29 eurocent per ingevuld formulier kost. Er kan een keuze gemaakt worden om dat als gemeentelid zélf te betalen. Wordt die keuze niet gemaakt, dan komen de kosten voor rekening van de kerk.

Er zijn al meerdere gemeenten, die van deze methode gebruik maken. Zij zijn er alle erg positief over.

Hoe werkt het in de praktijk?

 1. U gaat naar https://ggelspeet.nl
 2. Dan klikt u op de knop ‘collectegeld overmaken’.
 3. U krijgt nu een formulier te zien waarop u kunt invullen welk bedrag u wilt overmaken naar de diaconie, naar de kerk en naar de diverse extra collecten. Met de knop “nog een extra collecte toevoegen” kunt u aan meer doelen een extra gift overmaken.
 4. Onderaan het formulier kunt u aanvinken of u de boekingskosten van 29 cent per formulier zelf wilt betalen (Als u naar bijvoorbeeld 4 bestemmingen een collectegift invult, betaalt u maar 1x 29cent).
 5. Wanneer u klaar bent, kunt u op de knop “overboeken” klikken, waarna u bij de bekende schermen van Ideal komt. Hierop kunt u uw bank kiezen, uw rekeningnummer invoeren, etc.

Uw kerkenraad

 


Tolle Lege
Openstelling christelijke bibliotheek Tolle Lege te Elspeet m.i.v. 4 juli a.s. waarbij de regels ivm corona in acht zijn genomen. De toegang van de leden is echter beperkt en gaat op alfabetische volgorde van achternaam.

Voor meer informatie: www.tollelege-elspeet.nl/uncategorized/rooster-bibliotheek (Tolle Lege, nieuws, rooster bibliotheek)


Geliefde Gemeente,

Het is van belang om in deze bijzondere en ernstige omstandigheden als gemeente oog te hebben voor met name ouderen, zieken en kwetsbare mensen. Velen hebben het zwaar. Het wegvallen van pastoraat vraagt veel van hen. Het is goed hen telefonisch te benaderen en/of een kaartje te sturen.

Leden en doopleden, die voor langere tijd in het ziekenhuis of verpleeghuis verblijven, voelen zich in deze tijd in het bijzonder erg eenzaam, omdat bezoek niet of nauwelijks mogelijk is. Laten we ook deze mensen niet vergeten in de gebeden en wilt u ook aan hen denken in de vorm van een kaartje of iets dergelijks?

We willen daarom tijdens deze coronacrisis zorgdragen voor plaatsing op deze site, wanneer u het uitdrukkelijk verzoekt én wanneer u het volledige adres doorbelt of mailt naar de scriba.

Daarnaast roepen wij u op om leden in uw omgeving, waarvan u weet dat ze geen internet bezitten, in kennis te stellen van de geplaatste berichten, zodat ook zij op de hoogte blijven. De berichten kunnen eenvoudig van de site gekopieerd, in Word geplakt en uitgeprint worden. Bovenal hoopt de kerkenraad dat er een gedurig gebed voor elkaar mag zijn. Uw en onze gedachten zullen vermenigvuldigen. We leven als kerkenraad hartelijk met u mee. We zullen proberen om telefonisch contact met u te houden.

Belt u ook gerust de dominee, of uw wijkouderling of wijkdiaken; dat stellen we zeer op prijs, ook al heeft u geen klachten. Wellicht bent u erg eenzaam, dan doet een telefoongesprekje goed!

Bovenal wensen wij u Gods ondersteuning toe in deze zo moeilijke tijd.

Collecten
Momenteel kunt u uw gaven niet in de collectezakken doen. Velen maken inmiddels gebruik van de mogelijkheid via de bank. Fijn! Op die wijze kunnen we toch ons deel afstaan voor kerk en diaconie. Ook in deze bijzondere omstandigheden mogen we het als een ereplicht zien om met elkaar de erediensten en de dienst der barmhartigheid in stand te houden. Graag het doel duidelijk vermelden, met name als het gaat om extra collectes met een speciaal doel.

De IBAN nummers zijn:
Kerk NL26 RABO 0347501311
Diaconie NL30 RABO 0387544003

Hartelijk dank, de Heere zegene u en uw gaven.

Uw kerkenraad.

 


Elspeet, 21 maart 2020

In deze ernst volle tijdsomstandigheden leek het ook uw diaconie goed om haar meeleven te betuigen met een ieder die door de gevolgen van het Coronavirus geraakt wordt.
En gelet op de impact van dit virus treffen de gevolgen van dit virus wel de hele gemeente.

Dan denken we aan onze ouderen en zieken voor wie het zo eenzaam geworden is omdat er geen bezoekjes meer plaatsvinden.
Gemeente: mogen we u vragen om d.m.v. een kaart of telefoontje met onze ouderen en zwakken mee te leven?
We denken ook aan onze gezinnen. De scholen zijn gesloten en onze jongens en meisjes ontvangen thuis onderwijs. Vaders en moeders, van u wordt gevraagd om de kinderen te onderwijzen. Mogen we u daar ook al het nodige in toewensen.
Kinderen, doen jullie ook thuis goed je best? Jullie hebben nu opeens veel meer vrije tijd? Tijd om aan je Schepper te denken (Prediker 12).
Van verschillende kanten zijn de kinderen opgeroepen om een mooie tekening te maken of kleurplaat te kleuren of misschien wel een mooie brief te schrijven voor een oudere!
Graag onderstrepen we deze oproep.
Jongens en meisjes, jullie zijn dan nuttig bezig en de ouderen zullen dit zeker waarderen!

We denken ook aan al onze leden die nu noodgedwongen thuis zijn of thuis werken, onze leerkrachten, de schoolleiding, onze leden die in de zorg werkzaam zijn, etc.

We leven ook mee met de ondernemers onder ons. Het hele economische leven komt grotendeels stil te liggen. De inkomsten drogen op, terwijl de verplichtingen doorgaan. Weliswaar heeft de overheid steunmaatregelen aangekondigd om de financiële pijn enigszins te verzachten. Echter afhankelijk van de duur waarvoor het bedrijf stil ligt, kan de overheidssteun onvoldoende zijn. Wat een zorgen ook voor de ondernemers en ZZP-ers.

Mag de nood van deze tijd ons maar brengen bij de Heere. De toekomst is voor ons verborgen maar het verleden weten we wel. In het achterliggende heeft de Heere in het rijk der natuur gesproken door een grote droogte (2018). Waar heeft dat ons gebracht? Leefden we in 2019 weer rustig door? Mag dit Coronavirus nog een aansporing zijn om de Heere te zoeken. Lees in Gods Woord hoe het volk van Israël steeds weer opgeroepen werd tot een wederkeer tot de Heere. Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen den HEERE uw God hebt overtreden, en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden, onder allen groenen boom, maar zijt Mijner stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de HEERE (Jer. 3:13). Mag het ons in de verootmoediging brengen.

Leg ook uw tijdelijke zorgen in het gebed voor de Heere neer (1 Petr. 5: 7), want ‘bij U is raad, bij U alleen’ (Ps. 61).

Gemeente, zijn er diaconale zorgen, schroom dan niet om uw wijkdiaken te benaderen. Wij denken graag met u mee hoe de eerste financiële nood gelenigd kan worden. Ook willen wij u als diakenen proberen te helpen in andere zorgen en/ of noden, die er kunnen zijn.

Een meelevende groet van uw diaconie